Obchodné podmienky

Internetový obchod NaturMedic.sk je prevádzkovaný spoločnosťou NaturMedic s.r.o., zapísanou v OR Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 153870/B, so sídlom Kazanská 20, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovenská republika, IČO: 53815017, DIČ: 2121546053, IČ DPH: SK2121546053

1. Všeobecné ustanovenia
Internetový obchod NaturMedic.sk sa riadi ustanoveniami príslušných právnych predpisov – zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Kontaktné údaje predávajúceho: NaturMedic s.r.o., Kazanská 20, 821 06  Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovenská republika. IČO: 53815017, DIČ: 2121546053, IČ DPH: SK2121546053. Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 153870/B. Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., IBAN: SK48 1100 0000 0029 4811 9670, BIC: TATRSKBX | Slovenská sporiteľňa a.s., IBAN: SK49 0900 0000 0051 8639 7837, BIC: GIBASKBX | Fio banka a.s., IBAN: SK85 8330 0000 0023 0209 5198, BIC: FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Podnikateľom sa rozumie – osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí „Reklamačný poriadok“. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovanej značky a loga či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou NaturMedic s.r.o., Kazanská 20, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice IČO: 53815017 na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

3. Ochrana osobných údajov
Všetky informácie ohľadom Ochrany osobných údajov nájdete tu.

4. Objednávka a kúpna zmluva
Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu NaturMedic.sk sú záväzné. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami. Objednávka je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky. Prijatím objednávky sa rozumie zaslanie potvrdenia „Potvrdenie objednávky“, ktoré je zasielané predávajúcim automaticky na e-mail kupujúceho a zároveň je uložené v databáze predávajúceho. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“. Kliknutím na to tlačidlo si kupujúci záväzne objednáva tovar uvedený v objednávke a vzniká mu povinnosť zaplatiť za tento tovar kúpnu cenu uvedenú v objednávke.

Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť len v slovenskom jazyku. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v príslušnom formulári, ktorý sa automaticky zobrazí na internetovej stránke v súvislosti s kúpou konkrétnych tovarov podľa výberu kupujúceho. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Kúpne zmluvy sú po svojom uzavretí predajcom archivované v elektronickej forme a sú prístupné len predávajúcemu.

Kupujúci záväzne prehlasuje, že údaje, ktoré poskytol predávajúcemu na vybavenie objednávky sú pravdivé. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany predávajúceho a jej prijatím kupujúcim.

5. Zrušenie objednávky
a) Kupujúci má právo zrušiť svoju objednávku pred jej záväzným potvrdením kedykoľvek, aj bez udania dôvodu.
b) Kupujúci má právo zrušiť svoju objednávku po jej záväznom potvrdení v prípade, ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v dohodnutej lehote.
c) Kupujúci má právo zrušiť svoju objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez uvedenia dôvodu do okamihu, kým tovar nebol odoslaný na zadanú dodaciu adresu kupujúceho.

Zrušiť objednávku je možné telefonicky na čísle +421 903 734 606
alebo emailom na info@naturmedic.sk

6. Odstúpenie od zmluvy
a) odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list alebo zápis na inom trvanlivom nosiči (e-mail) o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

V súlade s vyššie uvedeným zákonom a vzhľadom na charakter predávaného sortimentu v internetovom obchode NaturMedic.sk nie je možné tovar vrátiť pokiaľ bol rozbalený, použitý alebo vykazuje známky používania.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv: a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol porušený f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom g) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal

Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu.

Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

b) odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
NaturMedic s.r.o.
Na Podskalku 2577
066 01 Humenné
Slovenská republika

7. Dodacie podmienky a poštovné
Pri objednávke do 12.00 hod počas pracovných dní. je objednaný tovar štandardne odoslaný v deň objednávky. Pri objednávke doručenej po 12.00 hod. je tovar vyexpedovaný následujúci pracovný deň.

Možnosti doručenia:
1. Packeta
(doručenie na zvolené výdajne miesto) – zásielka je doručená na zvolené výdajne miesto do 3 pracovných dní od vyexpedovania.
2. DPD
(doručenie na adresu) – zásielkaje doručená na zadanú dodaciu adresu následujúci pracovný deň od vyexpedovania.

3. Slovenská pošta (doručenie na adresu) – zásielka je doručená na zadanú dodaciu adresu do 2-4 pracovných dní od vyexpedovania.
4. Slovenská pošta (vyzdvihnutie na pošte) – zásielka je doručená na poštu do 2-4 pracovných dní od vyexpedovania. Slovenská pošta vás bude SMS správou kontaktovať ohľadom jej vyzdvihnutia.

K objednávkam v hodnote nižšej ako 70 EUR je účtované poštovné následovne:
Packeta (doručenie na výdajne miesto) – 2,90€
DPD kuriér (doručenie na adresu) – 3,60€

Slovenská pošta (doručenie na adresu) – 6,90€
Slovenská pošta (vyzdvihnutie na pošte) – 6,00€

K objednávkam v hodnote vyššej ako 70 EUR je účtované poštovné následovne:
Packeta (doručenie na výdajne miesto) – ZADARMO

DPD kuriér (doručenie na adresu) – ZADARMO
Slovenská pošta (doručenie na adresu) – 6,90€
Slovenská pošta (vyzdvihnutie na pošte) – 6,00€

K objednávkam v hodnote vyššej ako 100 EUR je účtované poštovné následovne:
Packeta (doručenie na výdajne miesto) – ZADARMO

DPD Kuriér (doručenie na adresu) – ZADARMO
Slovenská pošta (doručenie na adresu) – ZADARMO
Slovenská pošta (vyzdvihnutie na pošte) – ZADARMO

8. Možnosti platby
Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

  1. Dobierka (platba v hotovosti alebo kartou kuriérovi pri preberaní zásielky)
  2. Bankový prevod – platba vopred na jeden z našich účtov
  3. PayPal

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

9. Objednávanie
Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci sa má možnosť pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky.

Objednávať je možné prostredníctvom internetového obchodu NaturMedic.sk alebo elefonicky na čísle +421 903 734 606.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti a má právo na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť. Kupujúci dostane plnenie za cenu platnou v dobe objednania.

10. Ceny
Všetky ceny uvedené v internetovom obchode NaturMedic.sk sú zmluvné. V online e-shope sú ceny stále aktuálne a platné. Ceny sú konečné – tzn. vrátane DPH, avšak nezahrňujú poplatky za prepravu tovaru. Poplatky za prepravu tovaru sú uvedené v rámci nákupného košíka. Akciové ceny platia buď po dobu časovo určenú alebo do vypredania skladových zásob.

11. Fakturácia
Každý balík obsahuje okrem tovaru aj objednávkový list a faktúru – daňový doklad. Faktúru si je potrebné uchovať pre prípad následnej reklamácie.

12. Prevádzková doba
Objednávky prostredníctvom tohto online shopu je možné realizovať nonstop 24/7. Objednávky prostredníctvom telefónu je možné realizovať PO-PIA od 8:00-16:00 hod.

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby. O prevádzkovej dobe v dňoch pripadajúcich na štátne sviatky budú zákazníci informovaní na stránke NaturMedic.sk

13. Záručné podmienky
Záručné podmienky na tovar sa riadia
Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži faktúra.

14. Zákaznícky servis
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje nás kontaktujte telefonicky na čisle +421 903 734 606, +421 57 762 5934 alebo e-mailom info@naturmedic.sk

15. Copyright
© NaturMedic – Všetky práva sú vyhradené. Použitie obsahu, rozmnožovanie a šírenie fotografií, textov, obrázkov elektronickým, či mechanickým spôsobom je bez písomného súhlasu od spoločnosti NaturMedic s.r.o. prísne zakázané!

16. Záverečné ustanovenia
Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov nájde tu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 05.01.2022. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena VOP sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou VOP bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.